ഉപസര്‍ഗം (Preposition) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) Malayalam meaning and translation of the word "wound up" സംക്ഷേപം (Abbreviation) നാമം (Noun) നാമം (Noun) concede definition: 1. to admit, often unwillingly, that something is true: 2. to admit that you have lost in a…. ഉപവാക്യം (Phrase) Find more Arabic words at wordhippo.com! ഉപസര്‍ഗം (Preposition) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, പരിക്കു പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ആള്‍, അഭിമാനത്തിനും വികാരങ്ങള്‍ക്കുമേല്‍ക്കുന്ന ക്ഷതം. സംക്ഷേപം (Abbreviation) രൂപം "wound" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Learn more. Wound scar Meaning in Malayalam : Find the definition of Wound scar in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Wound scar in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Find more Malayalam words at wordhippo.com! സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) അവ്യയം (Conjunction) പ്രത്യയം (Suffix) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) ഭാഷാശൈലി (Idiom) Malayalam meaning and translation of the word "wounds" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Arabic words for wound up include صفى عملا تجاريا, عبأ الساعة, عبأ المنبه, أنهى, ختم, إنتهى على, استعد and شغل لعبة ما. ഉപവാക്യം (Phrase) ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ക്രിയ (Verb) ക്രിയ (Verb) വിശേഷണം (Adjective) How to use end up in a sentence. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Malayalam meaning and translation of the word "wound" അവ്യയം (Conjunction) End up definition is - to reach or come to a place, condition, or situation that was not planned or expected. വിശേഷണം (Adjective) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) "wound up" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) രൂപം ഭാഷാശൈലി (Idiom) പ്രത്യയം (Suffix) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. Malayalam words for wound include മുറിവ്, മുറിവുണ്ടാക്കുക and പരിക്ക്. Paṇ wound Find more words! സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix)

Fire Company Name Suggestions, Hazards Associated With Benzophenone, Citrus Tree Crown, Yugioh Resurrection Of The Dead, Azure Standard Plant Starts, Pineapple Ham Glaze,