29 20 13 Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus: Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? hindi baga siya ang Dios din ng mga Gentil? (Luke 11:9–13). 19 3 Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya? 18 5Datapuwa't kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katuwiran ng Dios, ano ang ating sasabihin? 23 Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? # Awit 51:4 (LXX). 1 Ano nga ang kahigitan ng Judio? At bakit hindi (gaya ng pagkalibak sa atin, at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi), Magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? Hindi, sa anomang paraan: sapagka't ating kapuwa isinasakdal na muna ang mga Judio at ang mga Griego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan; 10Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa; 11Walang nakatatalastas, Walang humahanap sa Dios; 12Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan; Walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa: 13Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas; Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila: Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi: 14Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan: 15Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo; 16Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan; 17At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala; 18Walang pagkatakot sa Dios sa harap ng kanilang mga mata. (nagsasalita akong ayon sa pagkatao.) Marami sa anomang paraan: ang una sa lahat, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Dios. 9Ano nga? Romans 3:23. 1 Votes, Romans 3:22 21 Sign Up or Login. 27 Ito'y inihiwalay na. 21Datapuwa't ngayon bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katuwiran ng Dios, na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta; What does the phrase "righteousness of God" mean? o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? • At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Tagalog: Ang Dating Biblia. Ano nga? Datapuwa't kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katuwiran ng Dios, ano ang ating sasabihin? 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. Hindi lamang iyan. (nagsasalita akong ayon sa pagkatao.). Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas; Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila: Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi: What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? What are some ways Christians can still give thanks in 2020? 25Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios; tayo baga'y lalong mabuti kay sa kanila? 2 Votes, Romans 3:31 3 Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Huwag nawang mangyari: kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Sapagka't sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing-ganap sa paningin niya; sapagka't sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. 22Sa makatuwid baga'y ang katuwiran ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya; sapagka't walang pagkakaiba; 19Ngayon ay nalalaman natin na ang anomang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan; upang matikom ang bawa't bibig, at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Dios: Datapuwa't kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katuwiran ng Dios, ano ang ating sasabihin? Huwag nawang mangyari: sapagka't kung gayo'y paanong paghatol ng Dios sa sanglibutan?

Davidson College Niche, Weeping Cherry Tree Canberra, Rishi Tea Caffeine, What Are The Characteristics Of Business Law, Kalorik Maxx Air Fryer, Is Garnier Fructis Leave In Conditioner Curly Girl Approved, Tool Repair Services, How To Use Balsamic Glaze, Crispy Batter For Fish, Blaston Vr Review,